SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Delovi oplate: Elementi koji omogućavaju stabilnost, pouzdanost i krutost

Delovi oplate

Izbor odgovarajuće oplate prvi je korak na putu ka kvalitetno izvedenim armirano-betonskim konstrukcijama. Sledeći je kvalitetno postavljanje iste, poštovanje svih procedura, bezbednosti i sigurnosti.

To znači da svi delovi oplate moraju da ispune svoju funkciju i daju oplati neophodnu stabilnost, krutost i pouzdanost.

S obziorm da čini omotač oko svežeg betona, oplata mora da prihvati i prenese uticaj sveže betonske mešavine, sopstveno i korisno opterećenje (ljudi, materijal, oprema…) bez deformacija.

Jedan od najčešćih problema pri radu sa oplatom jesu neadekvatno podupiranje i osiguranje, kao i popuštanje spojeva. Različite vrste oplate imaju svoje prednosti i mane u zavisnosti od elemenata i delova oplate koji je formiraju. Zato ćemo u nastavku detaljnije opisati koji su to delovi oplate.

Osnovni zahtevi koje delovi oplate moraju da ispune

Oplata je privremena pomoćna konstrukcija montažno-demontažnog karaktera koja može da se koristi više puta. U noj se formiraju projektovani oblici betonskih elemenata. Oplata služi kao kalup u koji se ugrađuje i neguje svež beton dok ne očvrsne.

Osnovni tehnički uslovi za oplatu jesu očuvanje krutosti nakon unosa betona što znači da naspramne strane oplate moraju biti čvrsto povezane. Oplata mora da obezbedi hermetičnost spojeva.  Nije dozvoljeno curenje cementne paste kroz spojnice između elemenata opšivke, pa se mora sprovesti pažljivo zaptivanje spojeva.

Demontaža oplate mora da bude jednostavna, bez oštećenja betona – primenjene opšivke moraju biti dovoljno ravne i glatke, uz primenu tzv. hidrofobnih materijala na kontaktu sa betonom, a konstruktivni detalji tako rešeni da se omogući laka demontaža oplate.

Glavni zahtev koji tehničke specifikacije postavljaju je da nakon skidanja oplate površine moraju biti potpuno ravne i sposobne da bez dodatnih radova (malterisanja) prime završnu obradu (molersku, farbarsku, keramičarsku).

Delovi oplate

Delovi oplate su montažni elementi, koji su sistemom podupirača, razupirača i privremenih veza spojeni u stabilnu i relativno krutu celinu. U današnje vreme ide se ka tome da delovi oplate budu modularnih dimenzija kako bi mogli da budu fleksibilni za različite vrste i gabarite konstrukcija i armiranobetonskih elemenata kao i da olakšaju i ubrzaju (de)montažu oplate.

Kada kažemo oplata ne misli se samo na oplatne površine (oplatne ravni) koje oblikuju beton i koje su u direktnom kontaktu sa betonom pa prihvataju i prenose opterećenja, već i na konstrukciju oplate koja uključuje noseću i podkonstrukciju i sredstva povezivanja.

Oplatne ravni

Oplatne ravni iliti površine su delovi oplate koji imaju direktan kontakt sa betonom i koji mu daju željeni oblik. Izrađuju se od dasaka, drvenih ploča (žuta oplata i sl.), iverice, šperploče (blažujke), medijapana, lesonita, čeličnih limova, plastike, armiranih poliestera, azbestnih kalupa i drugih materijala.

Sama površina oplate ne sme da upija vodu iz betona i mora da omogući lako skidanje bez oštećenja betonske konstrukcije.

Konstrukcija

Konstrukcija oplate osigurava svojstva i čine je potkonstrukcija i noseća konstrukcija. Konstrukcija oplate osigurava krutost, omogućava stabičlnost i nepromjenjivost oblika, a služi i da prihvati i prenese opterećenja na podlogu.

Potkonstrukcija

Potkonstrukcija je pozicionirana između oplatnih ravni i noseće konstrukcije. Pravi se od drvenih gredica 5×8 ili 10x10cm, H greda, čeličnih profila, metalnih roštilja, prefabrikovanih drvenih (punih ili rešetkastih) i metalnih nosača (uglavnom izrađeni od aluminijuma ili čelika, rešetkastog ili sandučastog oblika).

Noseća konstrukcija

Noseća konstrukcija predstavlja spoljašnji deo oplate i takođe može biti od drveta ili metala. Nju čini takozvani roštilj od horizontalnih i vertikalnih metalnih ili drvenih profila – ramovi, roštilji, ukrućenja, podupirači i dr. Njena uloga je da primi sva opterećenja oplatnih ravni i potkonstrukcije i prenese ih na čvrstu podlogu.

Sredstva za povezivanje

Sredstva povezivanja i regulacije (pribor za šalovanje) služe za povezivanje oplatnih površina, noseće i podkonstrukcije. Materijal za ovo je uglavnom paljena žica, armatura, ankeri sa navojima i zavrtnjima, namenski pravljena klešta, drveni klinovi.

Zaključak

Osnovna uloga oplate je da obezbedi oblik, stabilnost i krutost svežoj betonskoj masi dok ne očvrsne uz hermetičnost spojeva i laku (de)montažu, nakon čega su betonske površine dovoljno ravne i bez oštećenja da mogu da se na njih nanose završne obrade.

Da oplata ispuni i zadovolji ove zahteve i osnovne karakterisitke zaslužni su delovi oplate:

  • Oplatne ravni;
  • potkonstrukcija;
  • noseća konstrukcija;
  • sredstva za povezivanje.

Vrste oplata razlikujemo prema materijalima oplatnih ravni i konstrukcije koje su najčešće drvene ili metalne.

Pogledajte koje vrste oplata mi imamo u ponudi.