SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Postavljanje skele – saveti i preporuke

Pravilno postavljanje skele

Skele prvenstveno služe da omoguće pristup različitim delovima objekta, za prenos materijala i kretanje radnika kod zidarskih i fasaderskih radova ili kao podrška oplati ili delovima konstrukcije velikih raspona. Pravilno postavljanje skele je ključno za aktivnosti na gradilištu, bilo da se radi o izgradnji novog objekta, rekonstrukciji postojećeg ili jednostavnom održavanju.

Stoga delimo savete i preporuke koje treba uzeti u obzir pri postavljanju skele kako bi se obezbedila sigurnost radnika i efikasnost projekta.

Planiranje, projektovanje i izbor skele

Prvi korak za pravilno postavljanje skele je pažljivo planiranje i projektovanje što podrazumeva i pridržavanje Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu s obzirom da se radi o radovima na visini i opasnim radovima.

Važno je da se uzmu u obzir specifični zahtevi projekta, složenost konstrukcije, njena  visina i očekivani teret koji će skela nositi. Svaka skela mora biti projektovana tako da izdrži sopstvenu težinu, težinu radnika, materijala i opreme, kao i dodatne sile koje mogu nastati usled vremenskih uslova, poput vetra.

Postoji nekoliko vrsta skela koje se mogu koristiti u građevinskim radovima. Svaka od njih ima svoje prednosti i mane, pa je važno odabrati onu koja najbolje odgovara specifičnostima projekta. Kao fasadne skele najčešće su u upotrebi ramovske skele, dok se često na gradilištima prilikom izgradnje ili rekonstrukcije mogu naću i praktične pokretne skele.

Postavljanje skele radi se prema projektu skele i uputstvima proizvođača.

Klimatski uslovi i postavljanje skele

Klimatski uslovi mogu značajno uticati na stabilnost i sigurnost skele. Vetar, kiša, sneg i led predstavljaju potencijalne opasnosti koje treba uzeti u obzir.

Skela mora biti projektovana i postavljena tako da izdrži sve očekivane klimatske uslove tokom trajanja radova. To može uključivati dodatne mere zaštite, kao što su pokrivanje radnih platformi ili korišćenje dodatnih stabilizatora u slučaju jakog vetra.

Bezbednost radnika  – najvažniji uslov za pravilno postavljanje skele

Postavljanje skele, njeno prepravljanje, dopunjavanje i demontažu mogu da rade isključivo stručno obučeni radnici zdravstveno sposobni za rad na visini. Dakle, za (de)montažu skele je važno angažovati kvalifikovanu radnu snagu, po mogućstvu uvek iste izvršioce, kako bi se osigurala doslednost u kvalitetu rada.

Bezbednost je apsolutni prioritet prilikom postavljanja skele. Svi radovi na visini većoj od 2m se smatraju radovima na visini pa je neophodno da radnici budu obučeni za korišćenje opreme za zaštitu od pada. Pored toga, skela mora biti opremljena sigurnosnim ogradama, zaštitnim mrežama i platformama koje sprečavaju pad radnika ili materijala.

Redovno održavanje i pregled skele su neophodni kako bi se osiguralo da ne dođe do nesreća.

Postavljanje skele

Osiguranje stabilnosti skele

Stabilnost skele je ključna za bezbedan rad. Postavljanje skele podrazumeva da skela mora biti pravilno oslonjena na čvrstu i ravnu podlogu kako bi se izbeglo naginjanje ili urušavanje.

U mnogim slučajevima, neophodno je koristiti dodatne elemente za stabilizaciju, kao što su ankeri i vezači, koji dodatno učvršćuju konstrukciju skele za objekat. Takođe, treba obratiti pažnju na ravnomernu raspodelu tereta na platformama kako bi se izbeglo preopterećenje pojedinih delova skele .

Montaža skele do prvog poda se radi sa zemlje, potom se montira platforma po platforma. Prvo ankerovanja za objekat se radi na visini 3-5m od podnožja skele. Pre toga, skela se od prevrtanja osigurava bočnim kosnicim. Skela se ankeruje na svakom spratu objekta uz koji se montira tako što se naizmenično ankeruje svaka druga vertikala na jednom spratu.

Postavljanje skele podrazumeva sledeće aktivnosti:

 1. Postavljanje oslonaca;
 2. montaža stubova ili ramova;
 3. postavljanje radnih platformi i lestvi;
 4. regulacija visine.

Demontaža skele se vrši obrnutim redom od montaže, adekvatnim alatom.

Pristup i kretanje po skeli

Pristup skeli mora biti organizovan na način koji omogućava sigurno i efikasno kretanje radnika. To uključuje postavljanje stabilnih i sigurnih stepeništa, lestvi i prolaza.

Prolazi na skeli moraju biti dovoljno široki i slobodni od prepreka kako bi se omogućilo nesmetano kretanje, a radne platforme moraju biti dovoljno prostrane da obezbede siguran radni prostor za sve radnike .

Postavljanje skele  – korisni saveti

 • Elementi skele moraju pažljivo da se pregledaju;
 • Oštećeni i/ili dotrajali elementi se ne ugrađuju;
 • Podnice radne platforme moraju da ispune prostor između stubova;
 • Udaljenost poda skele do zida objekta sme biti maksimalno 20cm;
 • Najmanja čista širina poda skele je 80cm;
 • Svi  prolazi, prelazi i radne površine na visini višoj od 100cm moraju biti osigurana zaštitnom ogradom;
 • Visina zaštitne ograde mora biti viša od 100cm;
 • Rampe za ulaz na skelu se izvode od čvrstog materijala i moraju da budu učvršćene;
 • Najveći dozvoljeni nagib rampe je 40%, a ako se korsite za transport materijala moraju biti šire od 60cm;
 • Lestve moraju da prelaze rub poda za 75cm,  širina mora biti najmanje 45cm, a razmak između prečki manji od 32cm;
 • Kod demontaže skele zabranjeno je bacanje delova skele.

Postavljanje skele

Provera ispravnosti skela

Postavljanje skele podrazumeva proveravanje tehničke ispravnosti skele koje se vrši po elementima i celinama. Skela se pregleda na godišnjem remontu koji obuhvata zamenu oštećenih delova i kontrolu kvaliteta cevi, ali i tokom koriščenja skele.

Ta provera podrazumeva pregled:

 • Nakon završene montaže skele;
 • neposredno pre upotrebe;
 • na 20-30 radnih dana;
 • nakon vremenskih nepogoda;
 • posle uočenih oštećenja;
 • nakon popravki;
 • ukoliko skela nije korišćena više od 15 dana.

Proveravanje ispravnosti se upisuje u Kontrolnu knjigu skele koja je obavezna da se vodi na gradilištu, a vrši ga stručna komisija sa najmanje 3 člana.

Zadatak im je da pri pregledu utvrde da li je skela izvedena i postavljena prema planu odnosno projektu skele, i da li su na istoj primenjene propisane mere zaštite na radu. Tek nakon toga skela može da se koristi.

Zaključak

Postavljanje skele je složen i odgovoran posao koji zahteva pažljivo planiranje, adekvatnu obuku radnika i stalnu brigu o bezbednosti.

Pridržavanje osnovnih principa i saveta može značajno smanjiti rizik od nesreća i povećati efikasnost radova.

Ako želite da vaši građevinski projekti budu uspešni i bezbedni, obratite pažnju na svaki detalj prilikom postavljanja skele i odaberite pravog partnera koji može da vam pomogne u izboru odgovarajuće skele.