SFS OPLATE
Pretraga
Close this search box.

Praktični saveti za šalovanje

Saveti za šalovanje

Oplata mora da ispuni sledeće zahteve: Kvalitet, sigurnost  i ekonomičnost. S obziorm na ulogu koju ima kod betonskih konstrukcija, da poput kalupa oblikuje betonsku masu dok ne očvrsne, jasno je koliko je važno pravilno šalovanje kod izrade betonskih i AB konstrukcija.

Ukoliko se oplata ne postavi i poveže kako treba može doći do curenja betona ili razmicanja same konstrukcije oplate, a posledice mogu biti nepravilni betonskih oblici, nestabilne konstrukicje. U slučaju proboja oplate, čak i porušene konstrukcije.

Osim što može da ugrozi čiatavu konstrukciju, pogrešno oblikovanje i povezivanje oplate predstavlja rizik po bezbednost radnika. Na kraju sve to dovodi do dodatnih i neplaniranih troškova i zastoja u radovima, pa je prvi i jedan od ključnih koraka da se to izbegne pravilno postavljanje oplate – šalovanje.

Praktični saveti za šalovanje
Šalovanje na gradilištu

Na šta treba obratiti pažnju kad se radi šalovanje

Proces pri radu sa oplatom obuhvata nekoliko koraka:

  • Planiranje i priprema;
  • šalovanje – montaža i postavljanje oplate;
  • provera i kontrola;
  • izlivanje betona i uklanjanje oplate;
  • održavanje i skladištenje.

Planiranje i priprema

Pre početka radova, važno je da se ima projekat (ili detaljan plan ako se radi o manjim objektima za koje nisu neophodni projekti) koji definiše dimenzije, oblik i položaj konstrukcije. Za samu oplatu izaberite odgovarajući materijal i vrstu oplate.

Pripremite teren i podlogu na kojoj se izvode radovi. Obeležite sve neophodne dimenzije i pravce. Uklonite prepreke i obezbedite ravnu i stabilnu površinu.

Šalovanje – montaža oplate

Ukoliko se radi o oplati za temelje, da bi se radilo šalovanje temelj mora da bude iskopan prema specifikacijama projekta. Treba osigurati ravne i čiste rubove iskopa i nasuti tampon sloj za nivelaciju i odvodnjavanje. Za nivelisanje obavezno koristit nivelir ili laserski nivo aparat.

Šalovanje se radi prema planu oplate. Prvo se formiraju spoljni okviri oplate kao spoljašnje granice betonske konstrukcije. Zatim se dodaju potpore, klinovi i drugi elementi koji služe da stabilizuju oplatu.

U ovoj fazi veliku ulogu igra i kvalitetni pribor za šalovanje.

Jedna od najvažnijih stvari jeste da se osigura da su spojevi između različitih delova oplate čvrsto spojeni i zaptiveni. Upotrebite trake ili zaptivke da sprečite curenje betona.

Provera i kontrola

Pre nego što se beton izlije u oplatu, mora da se proveri da li je ona stabilna, u ravnoteži i u skladu sa projektom. Neophodno je da se utvrdi da nema pukotina ili labavih delova.

Podrazumeva se da prilikom izvođenja radova svi radnici moraju da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i da budu upoznati sa procedurama o bezbednosti i zdravlja na radu.

Pre ulivanja betona, oplata se premazuje odgovarajućim sredstvima kako bi se sprečilo upijanje vode iz betona. Kod većih betoniranja neophodno je pripremiti vibratore za beton kako bi se beton u oplati ravnomerno zbio.

Izlivanje betona i uklanjanje oplate

Prilikom izlivanja betona u oplatu treba da se vodi računa da se to radi ravnomerno, sa propisne visine ukoliko se koristi pumpa i da se pervibratori koriste za zbijanje betona. Beton se uliva od uglova ka centru i vibrira do trećine u prethodnom sloju.

Vreme potrebno da beton očvrsne i da se propisno neguje zavisi od marke betona, dimenzija ploče i konstrukcije, vremenskih uslova. Nakon toga se oplata pažljivo uklanja i proverava da li ima bilo kakvih oštećenja. Ukoliko da, neophodno je da se saniraju.

Održavanje i skladištenje

Nakon skidanja oplate proverava se završni oblik i integritet betonske konstrukcije. Proverava se da nema pukotina, deformacija ili drugih nedostataka.

Oplata se po skidanju čisti i uskladišti na odgovarajući način za buduću ponovnu upotrebu. Redovno održavanje produžava vek trajanja oplate. Kako da to pravilno uradite pročitajte detaljnije u tekstu o zaštiti oplate.

Fleke cementne mase se sa oplate uklanjaju mehaničkim čeličnim ili plastičnim četkama. Danas postoje sredstva kojima se oplata premaže kako ne bi došlo do pojave ovih fleka.

Važni saveti za kvalitetno šalovanje

Pravilan razmak distancera prilikom postavljana svih elemenata oplatnog sistema je osnova za izbegavanje problema.

Širina zida (cm)Visina zida (cm)Dužina zida (cm)Razmak između
distancera (cm)
10-20150-250150-50035
  >50045
 300-500150-50030
  >50035
25-40150-250150-50030
  >50035
 300-400150-50030
  >50035
 400-500150-50030
 500-600>50025
45-60100-250150-30025
  >30030
 300-400150-30025
 400-500>30030
 500-600>30025
70-100100-200>30030
Razmak između distancera spram debljine, visine i dužine zida

Za šalovanje je neophodna pravilna upotreba klinova. U slučaju da klinovi nisu postavljeni u ravni, doći će do pucanja distancera kada se preopterete klinovi koji trpe veću silu u poređenju sa ostalima jer nisu postavljeni kako treba.

Ukoliko se rade visoki zidovi i stubovi neophodno je ostaviti otvore na oplati – mesta za ulivanje betona i vibriranje jer beton ne sme da se uliva sa prevelike visine.

Kada se radi šalovanje, ne smeju da postoje praznine između iskopa/podloge i dna strukture oplate prilikom postavljanja oplata za temelje, zidove i stubove.

Oplata se nikako ne skida nasilno sa betonske konstrukcije.

Tražite opaltu za sledeći projekat? Kontaktirajte nas.